Serra

Max Havelaar

est a nàrrere: Sas astas de su cafè de sa Cumpangia de Cummèrtziu olandesa

De Eduard Douwes Dekker noto Multatuli

Tradutzione de Antioco Cappai Cadeddu

Presentatzione de Antioco Cappai Cadeddu

Facebook Twitter LinkedIn E-mail WhatsApp Telegram

Su romanzu chi at cambiadu sa polìtica coloniale olandesa.

Max Havelaar
eBook
ISBN
978-88-7356-852-0
Co-editzione
-
Genia
Narrativa
Matèria
Testos literàrios clàssicos (chi pertocant totu sas èpocas)
Collana
Àndalas
Annu editzione
2014
Logu editzione
Cagliari
Formadu
eBook
Pàginas
0
Rilegadura
-
Mannesa
-
Pesu
-
N° volumi
0
Figuradu
No
Limba de publicatzione
Sardu
Limba originale
Olandesu
Testu a fronte
-
Incruidu
-
Iscolàsticu
No
Disponibilidade
In cumèrciu
Distributzione

5,99 €

Max Havelaar est su protagonista de s´omònimu romanzu olandesu publicadu in su 1860. Est su contu de unu funtzionàriu guvernativu chi denùntziat s´isfrutamentu a dannu de sa populatzione de sas ìsulas de Giava e de Sumatra.
Max Havelaar est su contu de sas tribulias chi at passadu Eduard Douwes Dekker (Multatuli) cando fiat funtzionàriu in sas Ìndias olandesas.
Su domìniu coloniale olandesu in su sèculu XIX aiat promòvidu in cussas terras sos laòrgios de produtos chi daiant balàngios mannos in sos mercados europeos menguende a grae sas incùngias de s´arrosu, alimentu base de cussas populatziones, cajonende iscassia e fàmene. Su romanzu est una protesta e una denùntzia de sos tantos aprofitos e abusos chi sos dugones indìgenos, amparados dae funtzionàrios olandesos corrùmpidos, faghiant subra de sa populatzione, massajos e operajos, cun furas, ricatos e mortòrgios.
Cun dispraghere mannu de s´autore, su libru non fiat renèssidu luego a fàghere abbigiare sa cussèntzia tzivile e a cambiare sa polìtica coloniale de isfrutamentu e de opressione ma, mancari a sa lenta, aiat abertu su dibàtidu subra de sos tortos de su domìniu coloniale olandesu e de sos àteros Istados europeos.
In su 2002 sa Sotziedade Literària Olandesa at decraradu chi Max Havelaar est su romanzu olandesu prus importante de onni tempus.
Tradutzione dae s´olandesu de su romanzu Max Havelaar, of de koffieveilingen der Nederlandsche handelsmaatschappij.
  • Ischeda editoriale: "Max Havelaar" de Multatuli

    Su cummèrtziu de su cafè e de sas ispètzias dae sas colònias olandesas in Indonèsia fiat a dannu de sa populatzione locale reduida in povertade e fàmene.
    S´Autore denùntziat custu sistema corròmpidu, ammanitzadu impare cun sos dugones indìgenos.
    In su 2002 sa Sotziedade Literària Olandesa at decraradu chi Max Havelaar est su romanzu olandesu prus importante de onni tempus.

    Edizioni Condaghes, Documento Adobe Acrobat PDF: 920 Kb - 11/04/2019

Eduard Douwes Dekker noto Multatuli

Eduard Douwes Dekker noto Multatuli (1820-1887)

Eduard Douwes Dekker (Amsterdam, 1820 - Ingelheim am Rhein, 1887), connotu cun su gistru latinu de Multatuli, ´su chi at aguantadu penas meda´, fìgiu de unu capitanu de marina, fiat impreadu in s´amministratzione de sas Ìndias olandesas, oe Indonèsia.
Fiat cojuadu e babbu de duos fìgios, ma sa vida sua, siat familiare siat pùblica, fiat un´aizu a foras de sas règulas sotziales de cussos tempos. A cajone de una briga in unu teatru, si nche fiat dèpidu disterrare in Germània in ue nch´aiat coladu su restu de sa vida.
Sende amministradore in sas Ìndias, su sentidu profundu de giustìtzia chi teniat l´aiat fatu difèndere de sos deretos de sos indìgenos e custu aiat istorbadu sa carriera sua de funtzionàriu capu-distretu de una provìntzia.
Su romanzu Max Havelaar li aiat dadu fama manna in sa pàtria nadia e in su mundu. Est mentovadu su dramma teatrale suo De Eerlose ´Su disonoradu´ e apretziadu in totue pro sas calidades de s´istile suo de iscritore in sa regorta de literas Minnebrieven ´Literas de amore´ e in sos romanzos Woutertje Pieters e Vorstenschool.
In làmpadas de su 2002 sa Sotziedade Literària Olandesa at decraradu chi Douwes Dekker est s´iscritore olandesu prus importante de onni tempus.

Cùglieri: presentada de su romanzu "Max Havelaar" bortadu...

Sàbadu, 29 austu 2015 - oras 18:30 - salone cunferèntzias ex Comunidade Montana Ddoe est sa presentada de su prus...

 29 austu 2015 Eventos

"Max Havelaar" de Multatuli: su romanzu prus de importu de...

In custas dies, gràtzias a su traballu de bortadura dae s´olandesu de Antiogu Cappai, est essidu in sas librerias de...

 16 santandria 2014 Novas