Serra

Cuntatos

Pro cuntatare in deretura sa sotziedade editoriale e pedire informatziones iscrie·nos compilende su mòdulu a suta. T'at a cuntatare a presse unu responsàbile nostru.
Leghe sa informativa nostra a subra de sa privatesa

Propostas editoriales

Nos cheres propònnere unu manuscritu o un'idea editoriale?
Ammentende·ti chi sa sotziedade editoriale – francu carchi casu particulare – no atzetat manuscritos in pabiru, ti cumbidamus a imbiare s'òpera, cumpleta de una sinossi curtza e un’ischeda biogràfica de s’autore, mègius si in unu file ùnicu in formadu PDF o testuale (.doc, .odt, .rtf), mandende·nos una email a proposal@condaghes.it

A dolu mannu nostru, pro su muntone de materiale chi retzimus ogna chida, amus a torrare risposta a sas propostas chi nos ant a interessare ebbia. Duncas si no as a retzire risposta intro de 9 (noe) meses, cheret nàrrere chi sa proposta tua no interessat.

Condaghes S.r.l.

Sos ufìtzios de sa Condaghes sunt in bia Sant'Eulalia 52, in su cuartieri istòricu de Marina, in Casteddu, Sardigna.

Indiritzu:

Via S. Eulalia 52, 09124 Cagliari

Telèfono:

+39 070 659542

+39 070 659542

Indiritzos de posta eletronica:

Informatziones de caràtere generale
info@condaghes.it
Informatziones o comunicatziones chi pertocant sa promotzione
communication@condaghes.it
Propostas editoriales
proposal@condaghes.it