Chiudi

Gioghende e imparende – Ghjuchendi e imparendi

Di Istituto Comprensivo Statale "S. Satta - A. Fais" di Perfugas

A cura di Mauro Maxia

Presentazione di Giovanni Marras

Facebook Twitter LinkedIn E-mail WhatsApp Telegram

Ajò a iscola cun sa limba nostra! Ajò a scola cun sa linga nostra!

Gioghende e imparende – Ghjuchendi e imparendi
ISBN
978-88-7356-340-2
Co-edizione
-
Genere
Varie
Materia
Libri di testo per le scuole elementari
Collana
Aìnas
Anno edizione
2019
Luogo edizione
Cagliari
Supporto
Cartaceo
Pagine
160
Rilegatura
Brossura con lembi e cucitura filo refe
Dimensioni
17 x 24 cm
Peso
430 g
N° volumi
1
Illustrato
Lingua di pubblicazione
Sardo
Lingua originale
-
Lingua a fronte
-
Allegato
-
Scolastico
Disponibilità
In commercio
Distribuzione

15,00 €

Custu volùmene est un’èsitu de unu dissignu ideadu in su 2016 chi mirat a fagher intrare sa limba de minoria in iscola coment’e materia de istudiu e limba veiculare pro s’imparu de calesisiat materia. Est unu libbru de testu iscrittu in sardu e gadduresu ammanitzadu pro sas primas tres classes de sas iscolas primarias. Unu libbru chi intrat in s’alfabetizatzione culturale e in s’educatzione linguìstica, cun e pro sas àtteras limbas, in d-unu isettu e in d-una ispera plurilingues coment’e istrumentu de anàlisi e de cunsideru linguìsticu chi no impoverit ma inricchit sas cumpetentzias de sos iscolanos.

Chistu vulumu è un’esitu di un dissignu ideatu illu 2016 chi mira a fa intrà la linga di minuria illa scola com’e materia di studiu e com’e linga veiculari pa’ l’imparu di cassisia materia. È un libbru di testu scrittu in saldu e in gadduresu appruntatu pa’ li primmi tre classi di li scoli primari. Un libbru chi entra ill’alfabetizzazioni culturali e ill’educazioni linguistica, cu’ e pa’ l’alti linghi, in un asettu e in un’ambaru multiculturali com’e strumentu d’analisi e di cunsidarazioni linguistica chi no impuarigghja ma irricchi li cumpitenzi di li sculani.

Custu volùmene est istadu approntadu pro sos programmas de sas primas tres classes de s’iscola primaria o elementare. Sos cuntènnidos sunt istados assebestados pro sa realidade de su territoriu chi currispondet a sos comunes de custu istitutu. Sos testos chi pertoccant a sas biddas inue si faeddat in sardu sunt iscrittos in sa limba chi si faeddat in cussas propias biddas. Duncas sunt istados iscrittos in sa variedade logudoresa litteraria. Pro sas biddas ue si faeddat in gadduresu, dadu chi in Erula e in sas fratziones de Pèrfugas si faeddant duas variedades de cossu, s’est seberadu su gadduresu litterariu, est a nàrrere sa variedade tempiesa ca s’assimizat meda a sa faeddada erulesa. Pro s’ortografia s’est tentu contu de sos mezus vocabularios de sardu logudoresu e de gadduresu.

Chistu vulumu è statu appruntatu pa’ li programmi di li primmi tre classi di la scola primaria o elementari. Li cuntinuti so stati cunfulmati pa’ la realitai di lu tarratoriu chi currispondi a li cumuni di chistu istitutu. Li testi chi paltoccani a li paesi undi si faedda lu saldu so scritti illa stessa linga chi si faedda in chissi mattessi paesi. Dunca s’è sciuaratu di scriilli illa varietai logudoresa littararia. Pa’ li lochi undi si faedda lu gadduresu, chi so lu comunu d’Erula e li frazioni di Pelfuca undi si faeddani dui varietai diffarenti di cossu, s’è sciuaratu lu gadduresu littarariu, com’e a dì la varietai timpiesa chi s’assumidda abbeddu a la faiddata erulesa. Pa’ l’oltografia si so tinutu in contu li meddu vocabulari di saldu logudoresu e di gadduresu.

S’Istitutu Cumprensivu de Pèrfugas abbratzat sas iscolas de su primu ciclu de Èrula, Laerru, Martis, Pèrfugas, Piaghe e Tzaramonte (infantzia, primarias e sigundarias de I gradu). In custas comunas pro su pius si faeddat in sardu (Laerru, Martis, Piaghe e Tzaramonte) ma finas in gadduresu (Erula). In Pèrfugas si faeddat in sardu in su populadu e in gadduresu in sas fratziones. Pro cussu motivu custu volùmene est istadu ideadu e iscrittu in duas limbas (sardu e gadduresu) a manera de permìttere a sos iscolanos de faeddare e iscrìere in sa limba issoro chentza fàghere peruna differentzia.

L’Istitutu Cumprensivu di Pelfuca irriuni li scoli di lu primmu ciclu di li cumuni d’Erula, Laerru, Malti, Pelfuca, Piuaca e Ciaramonti (infanzia, primari e sigundari di I gradu). In chisti cumuni pa’ lu più si faedda in saldu (Laerru, Malti, Piuaca e Ciaramonti) ma ancora in gadduresu (Erula). Illu cumunu di Pelfuca si faedda in saldu illu paesi e in gadduresu illi frazioni. Pal chissu muttiu chistu vulumu è statu ideatu e scrittu in dui linghi (saldu e gadduresu) a manera di palmittì a li sculani di faiddà e scriì illa so’ linga naturali chentza fa nisciuna diffarenzia.

Notizie correlate

Leggi gli articoli che parlano di questo titolo

"Gioghende e imparende" alla scuola primaria San Giuseppe a...

In occasione della mostra del libro “Qui c’è aria di Cultura”, in programma dal 22 al 24 novembre a Tempio, il curatore...

 22 novembre 2019 Eventi