Serra

Don Chisciote de sa Màntzia

volume I

De Miguel De Cervantes y Saavedra

Tradutzione de Gianni Muroni

Facebook Twitter LinkedIn E-mail WhatsApp Telegram
Don Chisciote de sa Màntzia
ISBN
978-88-7356-240-5
Co-editzione
-
Genia
Narrativa
Matèria
Testos literàrios clàssicos (chi pertocant totu sas èpocas)
Collana
Àndalas
Annu editzione
2015
Logu editzione
Cagliari
Formadu
Pabìru
Pàginas
544
Rilegadura
Brossura cun alas e cosidura filu refe
Mannesa
15 x 21 cm
Pesu
695 g
N° volumi
1
Figuradu
No
Limba de publicatzione
Italianu
Limba originale
-
Testu a fronte
Ispagnolu
Incruidu
-
Iscolàsticu
No
Disponibilidade
In cumèrciu
Distributzione

25,00 €

Cavalieris errantes, gigantes, printzipessas e maias. Custu est su mundu de s´hidalgo don Chisciote, chi a caddu de Runtzinante andat in chirca de aventuras. Don Chisciote de sa Màntzia est cunsideradu su primu romanzu modernu. Publicadu in su 1605, at tentu una segunda parte deghe annos a pustis. S´òpera, prena de riferimentos autobiogràficos, in primis su cautivèriu patidu in Algeri dae sos moros, si diat pòdere lèghere comente unu giogu de ispigros intre sa realidade e sa fantasia, o mègius intre su mundu reale e cuddu ideale. A unu chirru su cavalieri, chi bidet gigantes in ue ddo´at molinos, a s´àteru su massaju, fatu iscudieri, a caddu de s´àinu, chi pensat a si prènere sas butzacas e sa bentre. Su cuntrastu intre s´umanèsimu rinascimentale e su tempus nou, privu de cudda poesia, però non tenet una solutzione. Don Chisciote e Sancho rapresentant unu machine e una sabiesa chi non tenent làcanas craras, ma chi prus de una borta s´ammisturant a pare, in un´abratzu che a su de s´amighèntzia chi a sa fine ddos unit.
Miguel De Cervantes y Saavedra

Miguel De Cervantes y Saavedra

Sassari: presentazione della traduzione in lingua sarda del...

Libreria "Messaggerie sarde" - p.zza Castello 11 a Sassari - venerdì, 26 febbraio 2016, ore 18:00 Presentazione del...

 26 freàrgiu 2016 Eventos