Serra

Sos patimentos de unu giòvanu

(Die Leiden des jungen Werther)

De Johann Wolfgang von Goethe

Tradutzione de Manuela Mereu

Facebook Twitter LinkedIn E-mail WhatsApp Telegram
Sos patimentos de unu giòvanu
ISBN
978-88-7356-169-9
Co-editzione
-
Genia
Narrativa
Matèria
Testos literàrios clàssicos (chi pertocant totu sas èpocas)
Collana
Àndalas
Annu editzione
2011
Logu editzione
Cagliari
Formadu
Pabìru
Pàginas
160
Rilegadura
Brossura e cosidura a filu refe
Mannesa
15 x 21 cm
Pesu
290 g
N° volumi
1
Figuradu
No
Limba de publicatzione
Sardu
Limba originale
Tedescu
Testu a fronte
-
Incruidu
-
Iscolàsticu
No
Disponibilidade
In cumèrciu
Distributzione

15,00 €

Die Leiden des jungen Werther, publicadu in su 1774, est unu romanzu epistolare: cun su mèdiu de sas lìteras su protagonista iscriet a s´amigu Wilhelm pro li contare sa mala sorte sua. Su giovane artista Werther, fuidu dae tzitade pro isbrigare doveres de famìlia, connoschet a Lotte, pitzinna galana e dìliga, isposa cun Albert chi est a largu dae domo. Werther e Lotte si bident a s´ispissada e si issu si innamorat. Cando Albert torrat, Werther detzidet de si nch´andare pro nch´ismentigare a Lotte. Ma su logu in ue andat a istare non l´agradat e no istentat a torrare in ue est Lotte chi como est cojuada. Unu merie, airadu dae una passione manna nche basat sa pitzinna chi, mancari tentada dae cuddu amore, nche lu mandat dae domo. Issu cumprendet, tando, chi b´est una manera ebbia pro si nch´illiberare de cussu sentimentu...