Close

"Gherreris: dai bronzetti alle statue di Mont´e Prama": intervista a Alessandro Atzeni

  •  9 July 2020 | Press review | Limba Sarda 2.0
Facebook Twitter LinkedIn E-mail WhatsApp Telegram
978-88-7356-280-1-115317

Intervista a Alessandro Atzeni autore de su libru Gherreris: dai bronzetti alle statue di Mont’e Prama (Condaghes, 2016).

Salude Alessandro, dae pagu amus intèndidu in sos medias locales una “nova” – chi noa no est – de un’ipòtesi a pitzu de sos “pugiladores” de sas istàtuas de Mont’e Prama. Ite narat cust’ipòtesi?

S’ipòtesi est giai connota, est un’idea chi m’est bènnia in su 2014 cando femu traballendi po sa tesi de sa laùrea triennali. In custu traballu apu torrai a fai is armas e is armaduras de is brunzetus e de is Gigantis de Mont’e Prama, in particulari su guantu de is gherreris chi tzirriant “pugiladoris”. Apu postu in su guantu unu stili “a elsa gammata”. Cun s’editori Condaghes in su 2016 apu pòtiu pubblicai cust’idea in unu libru de 200 pàginas “Gherreris: da bronzetti alle statue di Mont’e Prama”. Deo pensu chi cussas statuas rapresentant duellantis armaos de punnali pro fèrreri e de scudu pro si difèndiri. A pustis de s’èssida de su libru apo fatu presentadas, artìculus e fintzas unu vìdeo de 30 minutus chi si podit biri in YouTube. Ocannnu duos archeòlogus, Giacomo Paglietti e Momo Zucca, ant notau in una tesi de dotorau de Federicu Porcedda s’immàgini du unu bratzu de unu brunzetu in ue si bidit beni meda sa lama de su stili nuràgicu.

In su libru dèdicas duos capìtulos pro ispiegare cust’ipòtesi, ma ddoe ses arribadu cun unu percursu, si ddu podes contare?

Su percursu est istau una cunseguèntzia lògica de s’esperièntzia chi tèngiu comenti artisanu de is armas antigas e de cumbatas dimustrativas cun custas armas. Apo studiau cun atentzioni is òperas originalis e mi seu abbigiau chi sa bàrdia de su guantu de is pugiladoris fiat pari pari a cussa de su stili “a elsa gammata”. Tandu apu circau àtru materiali, fotos, istùdius archeològicus e antropològicus a pitzu de is stàtuas interradas in sa necropoli de Mont’e Prama e apu torrau a fabricai su guantu e su scudi.

In s’artìculu de L’Unione Sarda e in su servìtziu de Videolina si faeddat de unu repertu chi aiat atzapadu s’archeòlogu Antonio Taramelli a Serri e chi cunfirmat s’ipòtesi tua. It’est?

Su repertu est unu bratziteddu de unu brunzetu “pugiladori”, a tipu cussos de Mont’e Prama”, chi est stètiu studiau dae Federicu Porcedda de Serri in una tesi de dotorau cosa sua fata cun s’Universidade de Granada. S’archeòlogu Giacomo Paglietti, chi connosciat su libru meu, a pustis de sa pubblicatzioni de sa tesi de dotorau de Federico, at pensau chi custu repertu podiat essi un’atru bellu esèmpiu de custos guantus armaus cun lama.

Ischimus chi as illustradu su traballu tuo fintzas a àteros espertos, ite t’ant naradu?

In cuatru annus, girendi sa Sardinna e s’Itàlia po traballu e po istùdiu, apu presentadu s’idea mia in logus medas e apu sèmperi agatadu genti interessada. In su 2017 nd’apu chistionau fintzas in s’Universidadi de Newcastle, cun su professori Dolfini, chi est un’espertu mannu de s’Edadi de s’Arramini e de su Brunzu. Su professori Carlo tronchetti s’est interessau a cust’ipòtesi, chistionendi de s’idea in unu cunvènniu a su Museu Archeòlogicu de Casteddu.

In custu mese de trìulas ti depes laureare pro sa segunda borta cun una tesi a pitzu de sas armas nuràgicas. Cale sunt sas prospetivas de traballu in custu setore?

Non meda. E in Sardinna de siguru ca is problemas de s’ìsula funti connoscius, e mescamenti in su setori culturali. Deo seu ghia abilitada pro sa Regioni Sardinna e curadori de una mustra “Soldaus” cun 20 modellus de gherreris e soldaus dae su nuràgicu a su 1800. Non si mancant is ideas o cumpetèntzias, ma s’interessi de is istitutziones pùbblicas.

L'articolo su Limba Sarda 2.0

GHERRERIS

Alessandro Atzeni
  • 18,00 €
Nel lungo cammino storico della Civiltà Nuragica come sono mutati nei secoli i "gherreris" che abitavano l´Isola? Cosa...